KÜTAHYA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER RAPORU

 
 

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü
 
 
KÜTAHYA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER RAPORU

 
 
Perakende sektörünün önemi, gelişmiş ülkelerde 1970’lerde, gelişmekte olan ülkelerde ise 1990’lı yıllarda değişen arz ve talep koşullarına bağlı olarak organize perakende olarak adlandırılan, temelinde zincir mağaza formatında faaliyette bulunan büyük perakendecilerin yer aldığı modern kanalın yükselişi ile daha da artmıştır. Küresel çapta birçok ülkede etkili olan bu dönüşüm sürecinin yönetilmesinde elde edilecek başarı, ilgili ülkede yalnızca perakende sektörünün etkin işleyişine değil, ekonominin diğer pek çok sektöründe verimlilik, istihdam ve gelir artışlarının gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemizde de son 20 yılda gelişmiş ülkelerdeki eğilime paralel şekilde organize perakendeciliğin ağırlığını oldukça artırdığı görülmektedir.1
 
Perakende sektöründe yaşanan söz konusu değişim ile küçük ve çok sayıda perakendecinin karşısında güçlü üreticilerden, çok sayıda üretici karşısında büyük ve organize perakendeciler dönemine gelinmiş, neticesinde tedarik zincirinin bütününde bir dönüşüm ortaya çıkmaya başlamıştır.1 Bu gelişmeler sonucunda ülkemiz de sektöre yönlendirici ve destekleyici olmak, diğer taraftan düzenleyici  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır.  6585 sayılı kanun amaçlarından biri de esnaf ve sanatkârlar ile yöresel ürünlerin organize perakendeciliğin içinde kendine yer bulması ile esnaf ve sanatkarlarımıza ekonomik ve sosyal katkıda bulunmakla birlikte yöresel ürünlerimize erişimi kolaylaştırmak ve tanınırlığını arttırmaktır.
 
Resmi Gazetenin 14.01.2015 tarih ve 6585 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ‘Yer ve raf tahsisi’ başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında ‘Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.’ hükmüne yer verilmiştir.
  
Anılan Kanunun uygulamasın yönelik hazırlanan Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin ‘Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri’ başlıklı 12. Maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, ‘11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünlerdir.’ Şeklinde; ‘Tanımlar’ başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı ‘gıda içecek temizlik ve kişisel bakım ürünleri’ olarak tanımlanmıştır.
 
Bu çerçevede İl Müdürlüğümüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve  Sanatkârlar  Odaları  Birliği  ve  Ziraat  Odaları ile Tarım İl Müdürlüğünün önerileri alınmış ve ilimizdeki yöresel ürünler ile bu ürünlerin tedarikçileri ekli listede yer aldığı şekliyle tespit edilmiştir.
 
İş bu listeye duyurunun İl Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmasından sonra 7 (Yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İl Müdürlüğümüze yapılacak itiraz başvurusunda, itiraz edenin yayınlanan listede yer alan yöresel ürünlerden herhangi birinin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz etmesi gerekmektedir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra 30.12.2016 tarihi itibariyle karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile görüş alınan meslek kuruluşlarına gönderilir.
 
İlimiz kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.21.12.2016  
 
 
 
 

  1. http://eski-www.rekabet.gov.tr
Yöresel Ürünler Listesi için tıklayınız.
http://eski-kutahya.ticaret.gov.tr/data/585b694e1a79f50ce8da819f/Yöresel Ürünler Tedarikçi Listesi güncelleme.xlsx