İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANILAN ŞARTLAR

   

    İkinci El Motorlu Kara Taşıtının ticareti Hakkındaki Yönetmelik” 13 Şubat 2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İçin Yetki Belgesi verilebilmesi için adı geçen yönetmeliğin” Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar” başlıklı 6. Maddesinin birinci fıkrası ile “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aranan şartlar” başlıklı 18.maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir.
 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar
MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a- 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların taşınması,
b- Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması,
c- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
ç- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;
1-  On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2-  En az lise mezunu olması,
3-  Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
4-  İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
5 -Konkordato ilan etmemiş olması,
6- Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması gerekir.

 

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ YAPILAN İŞLETMELERDE ARANAN ŞARTLAR

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:
a- İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen ticaret alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda açılması.
b- Açık ve kapalı alan toplamının en az dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması; bir taşıtın kapladığı alan büyüklüğü olarak otomobil için en az yirmi beş metrekare, motosiklet için en az beş metrekare ve diğer taşıtlar için en az elli metrekarenin esas alınması.
c- Teşhir alanının net yüksekliğinin en az üç metre olması.
ç- LPG’li, CNG’li veya LNG’li ikinci el motorlu kara taşıtlarının teşhirine yönelik açık alana sahip olması.
d- Taşıtların giriş ve çıkış yapmalarına uygun olarak düzenlenmiş giriş ve çıkış kapılarının bulunması, çıkış kapısının tehlikeli durumlarda kolay tahliyeye imkân verecek nitelikte olması.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün alacağı Yetki Belgesi İçin İstenilen Belgeler:

1- Oda Kayıt Belgesi
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Kimlik Fotokopisi
4- Öğrenim Durumunu Gösterir Belge
 (13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi  
başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.)
5- Mesleki Yeterlilik Belgesi  (Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından   yetkilendirilen kuruluşlar şunlardır:
1- ALBERK QA TECHNIC A.Ş.,
2-MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi ,
3-KAYNES Bilgisayar Özel Eğitim Danışmanlık Tekstil ve Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.)
Yetkilendirilmiş bu kuruluşların iletişim bilgilerine http://eski-portal.myk.gov.tr/  linkinden ulaşılabirsiniz.
6- İflas ve Konkordato İlan Edilmediğine Dair Belge (Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olanlar için  Ticaret ve Sanayi Odasından , Esnaf odalarına kayıtlı olanlar için Adliyeden alınacak)
7- Adli Sicil Belgesi (Sabıka kaydı)

Yetki Belgesi  talebi i İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Yetki Belgesi başvurusunda herhangi bir ücret alınmamaktadır ietts.ticaret.gov.tr linkinden başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.
 
     İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS)  Uygulama Kullanıcısı Yardım Rehberi