2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarına İlişkin Duyuru

2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarına İlişkin Duyuru

2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetleri Parasal Sınırlarına İlişkin Duyuru
3/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde Tüketici Hakem Heyetleri için belirtilen parasal sınırlar,  1/1/2017 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 3,83 (üç virgül seksenüç) oranında artırılarak uygulanacaktır.

İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırı 2.320 TL’den 2.400 TL’ye, İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru sınırı ise 3.480 TL’den 3.610 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu doğrultuda;
 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri
görevli kılınmışlardır.